About

For English version please see below

In 2006 ben ik afgestudeerd aan de kunstacademie St-Joost te Breda. Vanaf mijn vroegste jeugd werd ik al door mijn ouders geïnspireerd, die beiden beschikken over een creatieve en  vrije geest, en altijd wel bezig waren met een tekening, schilderij of weefwerk.  Ook was ik als kind gefascineerd door schilderijen/illustraties van kunstenaars waarin vooral veel te zien was, en waar je in kon verdwalen zoals bijvoorbeeld het werk van Jeroen Bosch (met name tuin der lusten), Bruegel en Max Ernst, maar ook door de underground tekenaar Robert Crumb en Alan Aldridge. 

Op de middelbare school werd mijn creativiteit definitief aan de gang gebracht door mijn toenmalig docent tekenen en schilderen Paul Blom, die ik daarvoor eeuwig dankbaar ben. Hij liet mij kennismaken met de zogenaamde aanschildertechniek. Ik zal deze techniek later nog wat nader beschrijven, maar het begint met geheel spontaan en willekeurig opbrengen van verf of tekening zonder enig idee of plan vooraf. Al schilderend komen de associaties vanzelf opborrelen en tonen zich allerhande mogelijke werelden en situaties. Op bijna organische wijze ontstaan fantastische droomlandschappen, surrealistische architectuurfragmenten, hier en daar ook kubistische en geometrische elementen. Soms wordt een miniem detail wat verder uitgewerkt of overschilderd. Er kan driftig worden geëxperimenteerd met vormen en hun veranderingen in een speelse verwarring van de zintuigen. Als in een zoekplaatje met verwarrend perspectief en een combinatie van tegenstellingen: dag en nacht, binnen en buiten, realiteit en droom. Toevallige effecten van kleur of gebaar worden uitgangspunt van de compositie. Nee, mijn werk leent zich niet voor oppervlakkige beschouwing. Het individuele en instinctieve domineert: een psychische toestand of droom wordt omgezet in een automatisch handelend gebeuren. Het speelse en toevallige komt in de plaats van het volgens een plan gemaakte.

 Die vrijheid, ontstaan vanuit de techniek van het aanschilderen, ben ik na de academie weer gaan koesteren, en ze dient nog altijd als basis van mijn werk.

Naast deze vrijheid sta ik ook open voor het maken van portretten of werk in opdracht.

In 2006 I graduated from the art academy St-Joost in Breda, the Netherlands. From my earliest childhood I was inspired by my parents, both had a creative and free spirit, and were always busy with a drawing, painting or weaving. As a child I was also fascinated by paintings / illustrations by artists in which there was a lot to see, and in which you could get lost, such as the work of Jeroen Bosch (especially the garden of delights), Bruegel and Max Ernst, but also by the underground artist Robert Crumb and Alan Aldridge.

In high school my creativity was finally triggered by my then drawing and painting teacher Paul Blom, whom I am eternally grateful for. He introduced me to the so-called ¨aanschilder-technique¨. I will describe this technique in more detail later, but it starts with completely spontaneous and random application of paint or drawing without any idea or plan in advance. While painting, the associations come up naturally and all kinds of possible worlds and situations reveal themselves. Fantastic dream landscapes, surreal architectural fragments, here and there also cubist and geometric elements are created in an almost organic way. Sometimes a minute detail is worked out further or painted over. There can be fierce experimentation with shapes and their changes in a playful confusion of the senses. As if in a puzzle with a confusing perspective and a combination of contrasts: day and night, inside and outside, reality and dream. Accidental effects of color or gesture become the starting point of the composition. No, my work does not lend itself to superficial consideration. The individual and instinctive dominates: a psychic state or dream is transformed into an automatic acting event. The playful and accidental replaces the plan made.

 That freedom, which arose from the technique of painting, I cherished again after the academy, and it still serves as the basis of my work.

In addition to this freedom, I am also open to make portraits or commissioned work.